Projecten Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Veel onderdelen (forten en werken) van de Grebbelinie zijn tegenwoordig begroeid met bomen en struiken. Stichting Probos heeft in 2007 in opdracht van de Provincie Utrecht een quick scan uitgevoerd naar de historische waarde van de beplanting op de Grebbelinie.

Lees meer...

In september 2009 dient de provincie Gelderland het ontwerp beheerplan Natura 2000 (N2000) voor de Veluwe gereed te hebben. In de aanloop naar het voorontwerp beheerplan is Stichting Probos gevraagd de perspectieven voor het bosbeheer op te Veluwe in kaart te brengen.

Lees meer...

Probos heeft veel kennis en ervaring opgedaan met duurzaamheidsaspecten rondom mountainbiken in het algemeen en mountainbikeroutes in het algemeen.

Lees meer...

In dit project worden de historische elementen in het Ketelwald in kaart gebracht en beleefbaar gemaakt.

Lees meer...

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor onze cultuurhistorie, waaronder ons militaire verleden. Ook de Grebbelinie, één van de bekendste verdedigingslinies van Nederland, staat volop in de belangstelling.

Lees meer...

Mountainbiken is al geruime tijd een hot item onder bos- en natuurbeheerders, alhoewel de scherpe kantjes er af lijken te zijn. Er was echter lange tijd onvoldoende kennis over dit onderwerp.

Lees meer...

De houtprijzen lijken wel wekelijks te stijgen, maar niemand weet precies waar dit door veroorzaakt wordt. Hierdoor is ook niet duidelijk of deze hoge prijzen structureel zijn of weer snel zullen dalen.

Lees meer...

De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij voornemens is om de herplantplicht af te schaffen. Hij is namelijk van mening dat andere wetgeving, zoals de Wet op de Ruimelijke Ordening voldoende waarborgen biedt voor de instandhouding van ons bosareaal.

Lees meer...

Tags

Met als uitgangspunt ‘behoud door ontwikkeling’ wordt door een groot aantal partijen aan de toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gewerkt. Hierbij wordt een transformatie van de bestaande structuur niet uit de weg gegaan.

Lees meer...

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw richten veel beheerders hun beheer sterker op de natuurfunctie dan voorheen, waarbij het naast natuurlijkheid vooral gaat om het verhogen van de biodiversiteit, m.a.w. het verbeteren van de leefomgeving van zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen en vogels.

Lees meer...

Probos gaat in samenwerking met Het Geldersch Landschap in de reeks praktijkboeken het derde boek schrijven over het beheer van cultuurhistorische elementen in bos- en natuurterreinen. Eerder zijn al verschenen ‘Hakhout; suggesties voor het beheer’ en ‘De aanleg van geïntegreerde bossen’. Het nieuwe boek zal verschijnen bij drukkerij Waanders.

Lees meer...

Op initiatief van Stichting Shell Research en Stichting Probos is in de periode van januari 2004 tot en met december 2007 een stuurgroep van markt- en kennispartijen actief geweest. De stuurgroep had als doel, het genereren en selecteren van ideeën voor nieuwe bedrijvigheid op het vlak van productie, inzameling, logistiek en voorbewerking van biomassa, alsmede het vroegtijdig inschatten van de effecten daarvan op economie, maatschappij en milieu. Dit zg. BUS-consortium bestond uit vertegenwoordigers van Shell Nederland, Shell Global Solutions, Stichting Shell Research, Stichting Probos, Wageningen Universiteit afdeling bosbouw, WUR-Agrotechnology & Food Innovations, het WUR-Landbouw Economisch Instituut en ECN.

Lees meer...

Doel van de werkgroep is het vergroten van het draagvlak voor bos en bosbeheer door voorlichting, betere communicatie en door meer bekendheid te geven aan het bos en bosbeheer aan (1) het brede publiek, (2) door ondersteuning en een handreiking te bieden aan terreinbeheerders/boseigenaren in hun communicatie naar de buitenwereld, en (3) aan andere sectoren in de samenleving die een raakvlak hebben met het bos. PR voor het bos dus. Dit trachten we te bereiken door het initiëren en (laten) uitvoeren van projecten via externe financiering. Haalbare doelen formuleren en zo concreet mogelijk aan de slag. Probos levert de secretaris voor deze werkgroep. Deelnemers: Jos Jansen, Mirjam Wagteveld, Francis Schennink, Henny Kromhout, Nico Leek, Nienke Welle, Loek Treep, Piet Bakker (voorzitter), Leen Kuiper (secretaris).

Informatie

uitvoerder(s): Leen Kuiper
periode van uitvoering: 2004 - 2005

Tags

Toen het ministerie van LNV aangaf te zullen stoppen met Vakblad Natuurbeheer, hebben Probos en de KNBV de handen ineen geslagen om er voor te zorgen dat de sector een eigen vakblad zou houden.

Lees meer...

Tags

Met de toenemende verstedelijking in Nederland worden bossen maatschappelijk gezien steeds belangrijker. Asfalt en bebouwing nemen inmiddels al even veel plaats in als het totale areaal bos- en natuurterreinen samen.

Lees meer...

Voor ecologisch Bureau Maes zijn fondsen geworven voor het maken van een atlas over de inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen.

Lees meer...

In opdracht van Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap i.o. is een inventarisatie uitgevoerd naar amateur fotoarchieven die gebruikt kunnen worden voor het Vakblad.

Lees meer...

Tags

Mountainbiken is in de jaren negentig een populaire tijdsbesteding geworden, maar is niet zonder gevolgen gebleven voor bos- en natuurbeheer en (andere) recreanten. Helaas was in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar de aard en ernst van deze gevolgen.

Lees meer...

Probos levert een bestuursmedewerker aan de KNBV voor het uitvoeren van bestuursbeslissingen.

Lees meer...

Tags

label