Projecten Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

De Nederlandse verdedigingslinies, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Stelling van Amsterdam, staan volop in de belangstelling. Er vinden diverse projecten plaats om deze linies en de vestingwerken binnen deze linies enerzijds beter beleefbaar en bereikbaar te maken en anderszijds om delen van deze linies een nieuwe functie te geven.

Lees meer...

Doel van het project is om bosbeheerders te stimuleren om de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van de oude Veluwse bossen te integreren in beheer, inrichting en publieksvoorlichting. Hiervoor wordt de laatste stand van kennis hierover gecommuniceerd naar bosbeheerders door middel van een symposium en artikel.

Lees meer...

NABU Naturschutzstation e.V. werkt samen met Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh aan het project VIEW ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

Lees meer...

De provincie Gelderland heeft in 2010 subsidie toegekend aan zeventien projecten op de Veluwe waarin de cultuurhistorie van bossen weer zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. In een aantal van de projecten van Het Geldersch Landschap en de gemeente Epe worden wallen en greppels hersteld.

Lees meer...

De aanplantactie
2011 Is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bossen. Stichting Probos is daarom samen Total Timber BV, de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Staatsbosbeheer een aanplantactie gestart om de aanplant te stimuleren van inheemse boom- en struiksoorten die zeldzaam zijn geworden in het Nederlandse bos.

Lees meer...

Nagenoeg alle Europese bossen zijn beïnvloed door vele generaties mensen. Iedere generatie heeft daarbij zijn sporen nagelaten , die tot op de dag van vandaag in het bos is terug zijn te zien in o.a. grens- en wildwallen, rabatten, celtic fields, grafheuvels, leem-, grind- en ijzerkuilen, lanen en bomenrijen, hakhout, doelen- en grensbomen, historische wegen en paden, historische gebouwen en bouwsels enz.

Lees meer...

In het Eperholt bevindt zich langs een deel van de Kamperweg een ondiepe greppel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit een kielspit is waarmee een voormalige perceels- of eigendomsgrens werd gemarkeerd.

Lees meer...

Sociale werkvoorziening en zorg is een relatief nieuw fenomeen binnen het natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Vanuit de zorg en arbeidsvoorziening is er sprake van een toenemende vraag naar geschikte werkplekken.

Lees meer...

Het Eperholt en het Sprengenbos bij Epe zijn relatief jonge heideontginningsbossen, hoofdzakelijk aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw. De bossen bevatten diverse waardevolle relicten die kenmerkend zijn voor deze ontginningsgeschiedenis.

Lees meer...

De essenhakhoutbossen van Kolland en Overlangbroek zijn opgenomen in Natura 200 gebied Kolland en Overlangbroek, o.s. met het oog op de kenmerkende mossengemeenschappen die zich in deze bossen bevinden.

Lees meer...

Mountainbiken is een aandachtsgebied voor veel bos- en natuurbeheerders. Probos heeft onderzoek gedaan naar schade en overlast en daarna veel kennis ontwikkeld op het gebied van de aanleg van duurzame mountainbikeroutes.

Lees meer...

De uitwerking van een voorlichtingsconcept voor houtoogst en bosomvorming waarbij gebruik gemaakt wordt van mobiele informatie-units.

Lees meer...

Bosbeheer wordt nog te sterk beperkt door grenzen, zowel opstand- als eigendomsgrenzen. Het zou beter zijn om op een groter schaalniveau te plannen, op boslandschapsniveau.

Lees meer...

De Nederlandse FSC-standaard, geaccordeerd in 2005, dient formeel elke vijf jaar herzien te worden. FSC International is bezig met een herziening van de FSC Principes en Criteria en een uitwerking van generieke indicatoren. Om die reden hoeft FSC Nederland niet voor 2012 te beginnen met het herzien van de Nederlandse FSC standaard.

Lees meer...

Sommige exotische plant- en struiksoorten gedragen zich ‘agressief’ en vormen een bedreiging voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen of veroorzaken overlast in wegbermen of langs waterlopen.

Lees meer...

Er is in Nederland weinig ervaring met de teelt van Thuja plicata voor houtproductie. Stichting Twickel en de Gemeente Epe hebben daarom aan Probos gevraagd een rapport samen te stellen met praktische informatie over de groeiplaatseisen, geschikte herkomsten, beheer en leveranciers van de ‘Western Red Cedar’.

Lees meer...

Een studie naar ontstaans- en escalatierisico's van bos- en natuurbranden op de Veluwe. In deze studie is op basis van literatuur en interviews op een rij gezet wat de meest risicovolle vegetatietypen en -eigenschappen zijn voor het ontstaan en escaleren van bos- en natuurbranden.

Lees meer...

Boscertificering is bedoelt om de duurzaamheid van het beheer te verbeteren. Biodiversiteit is één van de bosfuncties die hierbij centraal staat. Maar levert boscertificering ook een bijdrage aan de biodiversiteit?

Lees meer...

Probos heeft in 2005 een boek gepubliceerd over cultuurhistorie in het bosbeheer en besteedt sinds die tijd veel tijd aan dit onderwerp. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer organiseren regelmatig gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten voor haar beheerders. Dit jaar stond recreatie en cultuurhistorie centraal. Probos is gevraagd om het onderdeel cultuurhistorie voor haar rekening te nemen in vier regionale bijeenkomsten.

In 2010 verloopt de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Om ook de volgende jaren gebruikt te kunnen maken van de gedragscode dienen het Bosschap en de vogelbescherming in 2009 een evaluatie uit te voeren van de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Lees meer...

label