Publicaties Bosberichten: 2001

Het Actieplan Hout 2000 geeft aan dat het houtaanbod uit het Nederlandse bos groter zou moeten worden om de Nederlands houtketen overeind te houden. Volgens de resultaten van de houtoogstinventarisatie "HOSP" zou dat goed mogelijk moeten zijn, maar de oogst blijft structureel lager dan de bijgroei. Naar aanleiding van het Actieplan Hout 2000 heeft Stichting Bos en Hout, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant, en met cofinanciering van de donateurs van SBH, een aantal bosbeheerders geïnterviewd om achter de belemmeringen te komen met betrekking tot het vergroten van de oogst (uit dunning). In dit Bos en Hout Bericht een verslag van de uitkomsten en aanbevelingen voor aanvullende acties.

Stichting Bos en Hout verzamelt en produceert van oudsher veel statistieken op het gebied van bos en hout. Elke keer blijkt echter weer dat de statistieken 'verderop' in de keten vaak ontbreken of op zijn best schattingen betreft. Elk jaar enquêteert SBH daarom twee secundaire industrieën om een betrouwbaar beeld te krijgen van de houtstromen in Nederland. Dit jaar zijn de meubelindustrie en de pallet- en emballage-industrie geënquêteerd.

Voor technologie- en productontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven is een groot aantal Nederlandse en Europese subsidieprogramma's beschikbaar. Deze programma's blijken echter weinig toegesneden op de houtsector en daardoor ook moei I ij k herkenbaar voor de Nederlandse houtverwerkende industrie. Hierdoor maken bedrijven weinig gebruik van deze regelingen. Recente onderzoeken van Stichting Bos en Hout en Senter hebben interessante informatie opgeleverd, die gebruikt is voor het opstellen van branchespecifieke factsheets. Daarin zijn per branche de meest bruikbare subsidieregelingen met aansprekende voorbeelden opgenomen. In dit Bos en Hout Bericht wordt hier verder op in gegaan.

De najaarsstormen uit 1999 hebben in 2000 hun tol geëist bij de rondhoutexport. De export van inlands rondhout is fors gedaald. Dergelijke tegenslagen versnellen de schaalvergroting die in de houtsector gaande is. Een te groot schaalverschil tussen de houtsector en het Nederlandse bosbezit kan negatieve gevolgen hebben. In dit Bos en Hout Bericht meer informatie over de rondhoutsituatie.

Nederland produceerde in 1999 1,5 miljoen ton afval en resthout. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat SBH in het najaar van 2000 uitvoerde onder de afval- en resthout verwerkende bedrijven in Nederland. Meer dan 500.000 ton afvalhout wordt jaarlijks geëxporteerd over de grenzen en vindt zijn weg voornamelijk als brandstof in buitenlandse energiecentrales. In het kader van duurzame ontwikkeling zouden die exportstromen bij voorkeur in Nederland als Renewable Energy Source (RES) moeten worden ingezet.

Landelijke dagbladen meldden onlangs dat het wereldbosareaal sinds 1995 met maar liefst 20% was afgenomen. Dat zou betekenen dat het wereldbosareaal binnen een mensengeneratie zou verdwijnen. Gelukkig ziet de toekomst er niet zo somber uit. Bossen verdwijnen weliswaar op grote schaal maar minder snel dan de kranten suggereren. Kaalkap vindt nog steeds plaats maar het bosbeheer is steeds vaker duurzaam en niet-hout materialen rukken op, maar door innovatie komen er ook weer nieuwe houten materialen. De waardering voor hout is nog steeds groot!

In het voorjaar van 2000 werd geconstateerd dat het niet goed gaat met de aanplant van populier in Nederland. Stichting Bos en Hout heeft daarom samen met de houtverwerkende industrie een actieplan opgesteld om de aanplant van populier te stimuleren. Binnenkort gaat een driejarige actie van start.