In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten die gericht zijn op extra koolstofvastlegging in bestaand bos en in nieuw bos.

Het doel van deze pilotprojecten is te verkennen hoe groot de bijdrage is aan de klimaatwinst. Daarnaast wordt een online gereedschapskist klimaatslim bosbeheer ontwikkeld. Deze gereedschapskist moet beheerders, terreineigenaren en beleidsmakers ondersteunen bij het kiezen van de juiste klimaatslimme beheer- en inrichtingsmaatregelen in bos en landschappelijke beplantingen, de kosten van deze maatregelen en de effecten op de klimaat-, houtproductie-, natuur- en recreatiedoelen. De gereedschapskist wordt mede gevuld op basis van de ervaringen in de pilots. De gebruiker kan daarbij op een interactieve manier zoeken, bijvoorbeeld op basis van voorbeeldprojecten in de regio of maatregelen in bos met soortgelijke uitgangssituaties. Daarnaast wordt er een protocol ontwikkeld voor het meten en rapporteren van koolstof en overige informatie in de bos en klimaatpilots.

De gereedschapskist te vinden via vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Sander Teeuwen & Jasprina Kremers (Probos), Mart-Jan Schelhaas & Sandra Clerkx (Wageningen Environmental Research), David Borgman (Borgman Beheer Advies), Jan den Ouden (Forest Ecology & Management Group, Wageningen Universiteit)
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2018 - 2019

Resultaten

artikelen

Tags

label