Publicaties Bosberichten: 2010

Het Noord-Amerikaanse bosbeheer was oorspronkelijk geënt op de Midden-Europese bosbouw. Na grote druk uit de samenleving om af te stappen van het kaalkap- systeem, heeft men kosten nog moeite gespaard om een ‘ecologischer’ bosbeheer te ontwikkelen en toe te passen. Wat kan Europa op haar beurt nu van Noord-Amerika leren?

Forest Management in North America was originally focused on Central European forestry. As a result of strong social pressure to abandon the system of clearcutting, every effort was made to develop and implement a more "ecological" form of forest management. What can Europe now learn from North America?

De bouw is veruit de grootste houtconsumerende sector in Nederland. Iets meer dan de helft van het volume was in 2008 aan het begin van het bouwproces voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Echter, zeker in 2008 was dit gecertificeerde hout in de eindfase meestal niet meer als zodanig te herkennen. In 2008 waren nog geen 50 aannemers CoC-gecertificeerd. Anno 2010 ziet dat er een stuk beter uit. Met het project Timmer de Keten Dicht heeft Probos in samenwerking met Bouwend Nederland haar steentje bijgedragen aan het verduurzamen van het houtgebruik in deze sector. Dit Bosbericht geeft de ervaringen weer die binnen dit project zijn opgedaan.

Sinds 1988 brengt Probos in beeld hoeveel rondhout er in Nederland verwerkt wordt. Er is in 2009 in vergelijking met 2008 15% minder rondhout verwerkt binnen de Nederlandse rondhoutsector. De huidige economische omstandigheden hebben dus ook duidelijk haar weerslag op de rondhoutsector. Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Probos rondhoutenquête onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.

Seit 1988 dokumentiert Probos, wie viel Rundholtz in den Niederlanden verarbeitet wird. In der niederländischen Rundholtz verarbeitenden Industrie wurden im Jahre 2009 im Vergleich zu 2008 15% weniger Rundholtz verarbeitet. Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen wirken sich also auch deutlich auf diese Branche aus. Dies geht aus den Ergebnissen der Befragung herover, die Probos jährlich unter allen Rundholz veranbeitenden Unternehmen durchführt.

Holz-Zentralblatt

De oogst in sommige bostypen, zoals natte bossen en bossen op hellingen, stelt bosbeheerders altijd weer voor een dilemma. Oogst is soms noodzakelijk voor de instandhouding van de ecologische of cultuurhistorische waarde, maar hoe moet dat uitgevoerd worden om overmatige schade te voorkomen? In dit Bosbericht een reisverslag van een studiereis naar een hoogliersysteem in Oost-Duitsland.

extra: Demonstratie hooglieroogstsysteem in Overlangbroek

In 2008 was 33,8% van het totale in Nederland verbruikte volume hout en plaatma teriaal voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Meer dan negentig procent van dit volume voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid. Het marktaandeel is een flinke toename ten opzichte van 2005, toen dit aandeel 13,3% bedroeg. Dit blijkt uit de resultaten van een studie die Probos in opdracht van de Ministeries van VROM en LNV in 2009 heeft uitgevoerd.

Im Jahre 2008 waren 33,8% der insgesamt in den Niederlanden verbrauchten Menge en Schnittholz und Holzwerkstoffen mit einem Zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft versehen. Dieser Anteil erfüllt die in den Niederlanden festgelegten Kriterien für das Beschaffungswesen der öffentlichen Hand. Der Marktanteil ist gegenüber 2005 erheblich gestiegen; im Jahre 2005 betrug er nur 13,3%. Dies geht aus einer Untersuchung hervor, die die Organisation Probos im Auftrag der niederländischen Ministeriumen für Wohnungswesen, Raumordnung und Umweltschutz sowie des Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Nahrungsqualität im Jahre 2009 durchgeführt hat.

Holz-Zentralblatt

In 2008 33.8% of the total consumption of sawn wood and wood based panels in the Netherlands was labeled with a certificate of sustainable forest management. 100% of the certified volume complies currently with the procurement regulations of the Dutch government. This share of total consumption is a substantial increase over 2005 when 13.3% of the total consumption was certified. This is the result of a study that Probos performed in 2009 for the Dutch government.

De thuja (Thuja plicata) of Reuzenlevensboom is een boomsoort die in Nederland goed gedijt. De soort is vooral bekend om zijn duurzame, lichte hout, maar de soort is op sommige plaatsen ook cultuurhistorische waarde toe te kennen. Daarnaast wordt door sommigen de recreatieve waarde van deze sierlijke boomsoort gewaardeerd. Hierdoor is een groeiende aandacht voor deze boomsoort waar te nemen. In opdracht van Stichting Twickel en de Gemeente Epe heeft Probos de versnipperde informatie over deze soort bij elkaar gebracht.

Het is precies acht jaar geleden dat Probos besloot zich in te gaan zetten om cultuurhistorie meer aandacht te geven in het bosbeheer. Na enkele jaren onderzoek verscheen in 2005 het boek ‘Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer’, hetgeen als het ware het startschot vormde voor het ontplooien van een groot aantal activiteiten op dit vlak. Dit Bosbericht beschrijft in hoofdlijnen wat we de afgelopen jaren geleerd hebben.