Publicaties Bosberichten: 2000

Houten bruggen over het water, houten damwanden, houten aanlegsteigers, beschoei ingen en palenrijen. Het zijn niet meer weg te denken elementen in het Hollandse landschap. Maar hout is niet het enige bouwmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Beton en staal hebben hun entree gemaakt en sindsdien een marktaandeel in de sector veroverd. Hoeveel hout vindt haar weg naar de GWW-sector, welke producten worden van hout gemaakt, wie zijn de gebruikers van hout, welke houtsoorten worden toegepast in de GWW-sector? Rijkswaterstaat stelde deze vragen en Stichting Bos en Hout geeft in dit Bos en Houtbericht de antwoorden.

Van 13 tot 25 november wordt in Den Haag de Wereldklimaatconferentie gehouden. Het broeikaseffect als gevolg van CO2-uitstoot kan volgens klimaatdeskundigen verstrekkende gevolgen hebben voor ons klimaat. De klimaatverandering vormt daarmee een mondiaal probleem dat zijn weerga niet kent. Er staan grote beslissingen aan te komen op hoog politiek niveau. Naast besparing op CO2-uitstoot komt ook de rol van bossen aan de orde. Bossen leggen CO2 vast maar kunnen deze ook weer uitstoten. Beslissingen die tijdens de komende conferentie worden genomen, kunnen grote gevolgen hebben voor de bos-, hout- en papiersector in Nederland.

De overheid streeft ernaar om in het jaar 2020 10% duurzame energie te realiseren. Biomassa moet daaraan een grote bijdrage leveren. Het Nederlandse bos is een belangrijke bron van biomassa, maar de inzet van hout uit het bos voor energieopwekking blijft vooralsnog beperkt. Bosadviesbureau Silve stelde samen met Stichting Bosdata een plan van aanpak op, gericht op het vergroten van de inzet van boshout voor energieopwekking.

Met een verplicht merkteken op alle houtproducten wil mevrouw Vos van Groen Links met haar initiatief wetsvoorstel de ontbossing in de wereld tegengaan. Aan deze wet is vele jaren gewerkt. Binnenkort zal het ter goedkeuring aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. Aanname van deze wet betekent dat het per 1 januari 2002 verboden zal zijn hout of van hout afgeleide producten zonder merkteken op de markt te brengen.Het aanbrengen van een dergelijk merkteken is complex en zal forse inspanningen vragen. SBH onderzocht de noodzaak, de effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze wet.

Het gaat niet goed met de populier in Nederland. De aanplant is fors afgenomen. In het eerste deel van dit Bos en Hout Bericht beschrijven we wat er aan gedaan wordt om de aanplant van populier te stimuleren. In het tweede deel worden de belangrijkste resultaten beschreven van enquêtes onder kozijnen- en deurenfabrikanten en houtverduurzamers, waarin gevraagd is naar hun houtverbruik.

De Nederlandse houtverwerkende industrie heeft in 1999 meer inlands hout verwerkt. Dit betekent echter niet dat de beschikbaarheid van inlands hout groter is geworden, want de export van inlands hout is afgenomen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting Bos en Hout naar de verwerking en de export van rondhout.

Certificering is een belangrijk issue in de bos- en houtsector. De discussie is niet meer óf het bos gecertificeerd moet worden, maar hoe snel certificering is te organiseren. De Stichting Bos en Hout bezocht onlangs Finland om het Finse Certificeringssysteem onder de loep te nemen. De Finnen hebben inmiddels 13,5 miljoen hectare bos gecertificeerd en ook in Noorwegen en Zweden gaat het snel. Dit Bos en Hout Bericht zet de belangrijkste feiten voor u op een rij en schetst de verdere ontwikkelingen.

In 1997 vond onder de vlag van de Verenigde Naties in Kyoto de derde internationale klimaatsconferentie, de Conference of Parties (COP), plaats. Toen is erkend dat bossen een rol spelen bij het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer en in het geval van ontbossing als bron van CO2 . Aansluitend rees de vraag hoe de opslag van CO2 berekend moet worden. Ook is gediscussieerd over of producten van hout erkend mochten worden als tijdelijke opslagplaats van CO2 . Inmiddels is op de vijfde top in November 1999 in Bonn besloten dat in 2000 definitieve besluiten over de rekenregels genomen moeten worden door de deelnemende landen. Dit Bos en Hout Bericht schetst de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de (Nederlandse) bos en houtsector.

Het wereldwijde gebruik van hout en houtproducten zal naar verwachting in 2010 met 50% zijn toegenomen. De race tegen de klok om de productiviteit van onze bossen te verhogen via de vermeerdering van genetisch superieure bomen is aan de gang. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van genetische technieken om meer en beter hout te produceren. Het plaatst de voor- en nadelen tegen het licht van maatschappelijke acceptatie.