Publicaties Bosberichten: 1996

Teak, teak, teak. Als je de kranten leest dan lijkt het wel alsof alle andere bomen uitgestorven zijn. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? Wat er is er aan de hand? In dit Bos en Hout Bericht meer over de commotie, de herkomst, groeicijfers, kwal iteit, markt en teakfondsen.

Hoe vergaat het de bosu itbreid ing op landbouwbedrijven in Noord-Nederland? Ondanks het ogenschijnlijk grote succes van de regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden in vooral het Noorden van Nederland, bleef het resultaat achter bij de verwachtingen. Reden voor de Directie Noord van het ministerie van LNV om een evaluatieonderzoek te starten en de resultaten tot nu toe eens kritisch te beschouwen. Dit Bos en Hout Bericht belicht de kwantitatieve gegevens uit het evaluatieonderzoek en geeft enkele suggesties voor de toekomst.

Volop beweging op de internationale markten voor gezaagd hout, pulp, papier en plaatmaterialen. Dat was in 1995 de belangrijkste conclusie na de jaarlijkse marktdiscussies van het Timber Committee in Genève. Op de sterke stijging van de vraag in 1995 moest wel een kentering volgen. En dat is dan ook gebeurd. Tegenvallende resultaten op de Europese markt en vrijwel overal een scherpe prijsval van enkele tientallen procenten. In dit Bos en Hout Bericht een verslag van een buitengewoon boeiende bijeenkomst met korte termijn marktontwikkelingen en lange termijn vooruitzichten.

De mondiale discussies over certificering van duurzaam bosbeheer lijken wel een wild stromende rivier. Begrijpelijk als we zien welke krachten er in het spel zijn. Certificering is de laatste schakel die ertoe moet leiden dat wereldwijd de bossen bi ijven voortbestaan en dus voor altijd producten bi ijven leveren. Duurzaam bosbeheer en certificering van duurzaam bosbeheer is daarmee een logisch onderdeel van het streven naar een duurzame samenleving. In dit Bos en Hout Bericht meer over ontwikkel ingen en gevolgen: zijn we met certificering op de goede weg of leidt het tot een groter gebruik van milieu-onvriendelijke materialen?

Aan alles komt een eind. Heel lang was hout uit natuurlijk bos de grondstof voor houttoepassingen, maar de houtvezelmarkt is behoorlijk in beweging. Door de opkomst van houtplantages, de inzameling van oud papier, de beschikbaarheid van veel houtchips en recentelijk ook door inzameling van oud hout. Er breken lastige tijden aan voor bedrijven die afhankelijk zijn van hout uit natuurlijk bos. Dit Bos en Hout Bericht gaat over de veranderende houtvezel markt en de gevolgen voor bos, hout en milieu.

Na een jarenlange daling steeg het rondhoutverbruik in 1995 met 11 %. Alle houtsoorten droegen een steentje bij aan de stijging, met uitzondering van eiken en beuken. Maar het is slechts een tijdelijke opleving geweest. Komende jaren verwachten de rondhoutverwerkers dat zij 3 tot 5% minder gaan gebruiken. In dit Bos en Hout Bericht maken we de balans op.

In Europa laten verbruik en produktie van hout en houtprodukten sinds 1960 een sterke groei zien. Op grond van de jaarcijfers is echter moeilijk te zeggen hoe deze ontwikkelingen verder zullen verlopen, want de cijfers schommelen sterk. Een reden voor ECE/FAO om elke tien jaar de trends bloot te leggen. De nieuwste 'European Timber Trend Study'l) die in juni verschijnt, schetst de verwachtingen tot het jaar 2020. Het vorige Bos en Hout Bericht belichtte de meest waarschijnlijke algemene trends. Dit nummer gaat in op de veranderingen in vraag en aanbod als het rondhout en de eindprodukten in prijs veranderen, de bouw van woningen afneemt, het gebruik van oud papier verder toeneemt of wanneer het afneemt en als er een (tijdelijk) wereldwijd houttekort is.

Krijgt Europa te kampen met een houttekort en hoe ligt dat wereldwijd? Zullen de prijzen van hout en houtprodukten stijgen? Is de stagnatie in de afzet van gezaagd hout blijvend? Heeft de Europese houtverwerkende industrie een sterke concurrentiepositie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeert de ECE/FAO ongeveer elke 10 jaar de Europese trends aan de hand van speciaal ontwikkelde scenario's. De vijfde Timber Trend Study verschijnt binnenkort en schetst de verwachtingen voor vraag en aanbod van hout en houtprodukten tot het jaar 2020. Dit Bos en Hout Bericht geeft de algemene trends weer, gebaseerd op het basisscenario uit de studie. De volgende uitgave gaat over de gevolgen van varianten op dit scenario.

Hoe ziet het bosbeleid van Indonesië er uit? Hoeveel gezaagd hout produceerde Frankrijk in 1992? Hoeveel procent van het Poolse bos is in handen van de overheid? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is te vinden in de 'Landenoriëntatie Bos en Hout'. Het is een losbladig naslagwerk waarin tweederde van alle produktieve bossen op aarde en driekwart van de wereldhoutoogst in feiten en cijfers is terug te vinden. Dit Bos en Hout Bericht belicht de opzet van de Landenoriëntatie en plaatst enkele kerngegevens in een mondiaal kader.

Per computer een pizza met éxtra kaas bestellen, een brochure aanvragen, statistieken over bosbouwprodukten in Maleisie raadplegen, wereldwijd discussieren over certificering of een conceptrapport voor commentaar naar enkele overzese collega's sturen. Het kan allemaal met Internet en bovendien ook nog snel en eenvoudig. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van mogelijkheden, beperkingen en overwegingen om al dan niet zelf 'op het net' te gaan.

Sinds de Fiscale Groenregeling er is, halen groenfondsen honderden miljoenen guldens uit de beleggingsmarkt. Bijna alle grote banken onderzoeken de mogelijkheid om groen sparen en groen beleggen te introduceren. Hoog tijd dus om ons af te vragen of de Nederlandse bosbouw kan profiteren van deze nieuwe goudzoekerskoorts! In dit Bos en Hout Bericht enkele mogelijkheden op een rij.

Volgens bureau Berenschot1) hebben individuele bedrijven absoluut economische voordelen te verwachten van milieuverbetering binnen de hele sector. Ketendenken is 'in'. Het stimuleert tot een kritische blik op het bedrijfsproces, de concurrentiepositie en de marktrelaties. Minister Wijers van Economische Zaken introduceerde zelfs een nieuw woord: 'econologie'. Ook de bos en houtsector zal aan integrale ketenbenadering moeten geloven, wil men een partij mee kunnen blijven blazen. In dit Bos en Hout Bericht de stand van zaken voor het produkt hout.

Grote houtverbruikers zoals de papierindustrie worden in toenemende mate door maatschappelijke organisaties aangesproken over de gevolgen van houtgebruik voor de natuur. Immers hout gebruiken betekent bomen kappen. In hun motivering gebruiken organisaties vaak cijfers die bij nadere bestudering vaak op een aantal punten mank gaan. Dit leidt nogal eens tot misverstanden en verkeerde conclusies, die zinvolle discussies over het houtgebruik en de gevolgen daarvan in de weg staan. In deze notitie is aangegeven hoeveel hout nodig is om het Nederlandse papierverbruik te dekken en welk deel van de houtoogst naar de papierindustrie gaat.

Robiniahout kan een goed alternatief zijn voor tropisch hardhout of voor geïmpregneerd hout uit de gematigde streken. Het is duurzaam, buigzaam en laat zich goed verlijmen en bewerken. Bij de verwerking komen echter ook de nadelen van Robiniahout naar voren. De stammen zijn niet altijd recht en het hout trekt gemakkelijk krom of scheurt. Of de aanplant van Robinia in ons land aantrekkelijk is, heeft ook te maken met teeltaspecten en de prijs van het hout. Bos en Hout Feiten zet de belangrijkste gegevens over dit Europese hardhout opeen rij.