Publicaties Bosberichten: 1992

Op 9 november jl. organiseerden de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, het Centrum Hout en de Stichting Bos en Hout een informatiebijeenkomst voor de houtbranche over bos, hout en milieu. Hoewel hout op zich een uiterst milieuvriendelijke grondstof is, kan er in het verwerkingsproces sprake zijn van milieubelasting. De ontwikkelingen op het gebied van milieu-eisen en de mogelijkheden voor duurzame produktie volgen elkaar snel op. Bij de bedrijven groeit dan ook de behoefte aan informatie over het beleid van de diverse ministeries. Dit Bos en Hout Bericht vormt het verslag van de bijeenkomst.

Ondanks alle aandacht die op bos en bosbouw gericht is, holt de toestand van de bossen in de wereld achteruit. Het totale bosareaal neemt nog steeds af terwijl de vraag naar bosprodukten toeneemt. Mondiaal is het tijdens de UNCED conferentie in Rio de Janeiro niet gelukt om bindende afspraken te maken over behoud en gebruik van bos. Relevant in dit verband is de vraag in hoeverre Nederland er in geslaagd is haar eigen doelstellingen uit het Meerjarenplan Bosbouw te realiseren. Een kritische analyse van de zojuist verschenen "Evaluatie Meerjarenplan Bosbouw 1986-1991.

Tags

Opnieuw is de vraag naar populieren en vuren in Nederland veel hoger dan de binnenlandse oogst. Dit blijkt uit een vergelijking van de nieuwste cijfers afkomstig van de Stichting Bos en Hout en de werkgroep HOSpll. De Werkgroep HOSP en de SBH leggen vanaf 1989 jaarlijks respectievelijk de Nederlandse houtoogst (HOSP-onderzoek) en de rondhoutbestemming (BIS2)-onderzoek) vast. De beide onderzoeken geven een goed inzicht in het aanbod en gebruik van Nederlands rondhout.

Hergebruik van resthout en oud hout en het gebruik ervan voor het opwekken van elektriciteit en!of warmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van kooldioxide. Die bijdrage ligt in theorie op maximaal 1,6 miljoen ton CO2 Dit komt overeen met ongeveer 1%van de totale CO2- emissie in Nederland. Dit blijkt uit de recent verschenen studie van de Stichting Bos en Hout "Resthout en oud hout in Nederland", gemaakt in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het ministerie van VROM.

Op 1 juli jl. droeg ir. H.A. van der Meiden, oprichter en directeur, van de Stichting Bos en Hout te Wageningen, de leiding over aan ir. L.J.M. Dielen. Tijdens de afscheidsreceptie in Kasteel Groeneveld bleek hoezeer de bos- en houtwereld, de politiek en de overheid met de Stichting Bos en Hout en de éminence grise van de Nederlandse bosbouw, Herman van der Meiden, verbonden zijn. Dit Bos en Hout Bericht is geheel gewijd aan zijn afscheid.

Tags

Als voorbereiding op haar halfjaarlijkse vergadering afgelopen mei in Yaoundé heeft de International Tropical Timber Organization (lTTO) aan het begin van dit jaar aan alle lidstaten een enquete gestuurd om een beeld te krijgen van de wereldhandel in tropisch hout in 1990. De resultaten zijn in Yaoundé gepubliceerd. Hieruit blijkt dat van al het tropisch hout dat wordt gekapt slechts 4% de consumentenlanden als bestemming heeft, waarbij Azië veruit de belangrijkste consument is. Opvallend is dat Thailand zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot de grootste importeur van gezaagd tropisch hout in de wereld! Dit Bos en Hout Bericht geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de lITO- enquête.

Onlangs verschenen berichten in de pers over een binnenkort te presenteren rapport van de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V., de NOVEM. Daarin wordt onder meer gesproken over gunstige perspectieven voor populieren als energiebron, populieren met zeer korte omlopen. Zo'n teelt is technisch heel goed mogelijk. Er worden enorm hoge produkties mee bereikt. Dat bleek uit een onderzoek dat de Stichting Bos en Hout al jaren geleden deed. Te zijner tijd verschijnt daarover een uitgebreid rapport. Vooruitlopend daarop dit Bos en Hout Bericht.

Eens in de tien jaar organiseren de Nederlandse sierteelt en voedingstuinbouw samen met een stedelijk gebied de internationale tuinbouwtentoonstelling: Floriade. Zoetermeer is anno 1992 de plaats waar vanaf 10 april tot en met 11 oktober zo'n kleine 3 miljoen bezoekers verwacht worden. Evenals in 1982 is ook de Stichting Bos en Hout er aanwezig. Dit keer samen met de Bomenstichting, Ton van den Oever Boomkwekerij b.v. en het Centrum Hout in de inzending: "Boom, bos, hout".

Tags

Onlangs heeft de Stichting Bos en Hout het tweede deel gepubliceerd van "De beschikbaarheid van hout"f een studie die is uitgevoerd op verzoek van de minister van Economische Zaken. Doel is het geven van een inzicht in structurele ontwikkelingen op de wereldhoutmarkt en hun consequenties voor de EG in het algemeen en voor ons land in het bijzonder. Dit Bos en Hout Bericht geeft een overzicht van de samenvatting en de conclusies van dit rapport.

Honduras beschikt over een relatief groot areaal bos dat helaas zowel kwalitatief als kwantitatief snel achteruit gaat. Enkele jaren geleden startten de Nederlandse en Hondurese staatsbosdiensten een uitwisselingsprojekt, gericht op het wederzijds doorgeven van informatie en ervaringen. Rob Busink, medewerker van de directie NBLF van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bezocht Honduras in het kader van deze uitwisseling. In dit Bos en Hout Bericht geeft hij een indruk van de omstandigheden waarin de Hondurese bosbouw, en de houtverwerkende industrie werken, en geeft aan welke rol zij kunnen spelen in toekomstige ontwikkelingen.

In een dicht bevolkt land als Nederland, met nog geen 10% bosopperVlakte willen de belangen van diverse betrokkenen bij dat bos principieel of in de dagelijkse praktijk nog wel eens botsen. In dit Bos en Hout Bericht geeft de heer Meiresonne, directeur van de Stichting Recreatie, zijn visie op de recreatieve waarde van het bos, de relatie met andere maatschappelijke functies en mogelijkheden om de kosten van het bos te financieren.

1992 is een jaar met grote onzekerheden. Dat geldt ook voor bos en bosbouw, voor hout en houtmarkt. Onzekerheid over wat in de wereld gaat gebeuren, bijvoorbeeld in een van de grootste bos- en houtlanden, de voormalige Sovjet-Unie, of in de omstreden bosgebieden in de tropische wereld en Noord-Amerika, ontwikkelingen met repercussies voor de houtmarkt overal in de wereld. Onzekerheid over de invloed van de milieupolitiek op de markten van rondhout tot en met zijn eindprodukten. Onzekerheid over het bosbouwbeleid zowel nationaal als buiten onze grenzen.

Tags