Publicaties Bosberichten: 1985

In "Bos en Hout Berichten 1985, nr. 7" beschreefde heer Wassink op boeiende wijze emoties en gevoelens in de relatie mens-boom, zoals die vanafhet begin van de mensheid zo 'n grote rol hebben gespeeld. In dit "Bericht" sluit hij op het vorige aan met een al evenzeer boeiende schets van de mystieke, religieuze relaties tussen de mens en een aantal verschillende boomsoorten.

Tags

Het Staatsbosbeheer houdt zich momenteel druk bezig met initiatieven om de zo noodzakelijke uitbreiding van het bosareaal te stimuleren. Een goede zaak! In dit kader stelde ir. P. van der Knaap van de Inspektie Bosbouw van deze dienst een notitie op voor een vergadering van de consulenten Bos- en Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer op 3 september jl. De inhoud van deze notitie is dermate instructief dat wij hem graag in dit Bericht weergeven.

Op 1 januari 1986 wordt onze Europese Gemeenschap uitgebreid met twee Zuid-Europese landen, Spanje en Portugal. Het zijn zeker niet de meest welvarende landen van West-Europa. Het zijn echter weilanden met een belangrijke bosoppervlakte en een aanzienlijke jaarlijkse houtoogst. Op het gebied van bos en hout zal de Europese Gemeenschap dan ook een belangrijke uitbreiding ondergaan. In dit Bos en Hout Bericht zal eerst een overzicht worden gegeven van het bos en de houtmarkt in elk van de twee landen, te beginnen bij Spanje. Daarna zal worden bekeken wat de invloed is van hun toetreding tot de EG op het bos- en houtbeeld van de Gemeenschap.

Uitbreiding van het bosareaal krijgt in tal van landen steeds meer aandacht. Dat geldt ook in enkele zeer bosarme landen in West-Europa zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In ons land is naast bosuitbreiding door de overheid bosuitbreiding door particulieren van belang. In het Verenigd Koninkrijk is veel succes geboekt met de aanleg van nieuw bos door particulieren. Dat bracht de schrijvers van dit Bos en Hout Bericht er toe om namens de Stichting Bos en Hout en het Staatsbosbeheer aldaar polshoogte te nemen. Tij. dens het bezoek werd vooral aandacht besteed aan de rol van de particulier, aan de betekenis van fiscale maatregelen en aan de funktie die de zogenaamde 'Forestry Groups' vervullen.

Nu de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout binnenkort in ons parlement zal worden behandeld, is het goed aandacht te schenken aan de achtergrond waartegen dit alles zich afspeelt. Niemand kan daarover beter oordelen dan de heer J. van Diest, tot zijn pensioen plv. hoofd van de Hoofdafdeling Grondstoffenaangelegenheden van het Directoraat- generaal voorde Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken. Hij heeft aan talrijke conferenties over internationale grondstoffenzaken als lid of leider van de Nederlandse delegatie deelgenomen. Dat geldt ook voor het overgrote deel van de onderhandelingen over tropisch hout. Wij prijzen ons gelukkig dat wij deze bij uitstek deskundige op hetgebied van de internationale grondstoffenpolitiek in dit Bos en Hout Bericht aan het woord mogen laten.

Waarom voelt de mens van jongsafzich zo aangetrokken door bomen, vooral oude bomen? Waarom reageert hij vaak ZO emotioneel op het kappen van bomen? Het zijn vragen waar een ieder die belang heeft bij bos en bijhout nietomheen kan! Die gevoelens en die emoties vormen geen nieuw verschijnsel. Zij zijn zo oud als de mens. Wassink heeft daarover eens een boeiend boekje geschreven: "The Man- Wood relationship" (Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1976). Wij vroegen hem daaruit iets te vertellen in enkele "Bos en Hout Berichten". Dit is het eerste.

Tags

Hoewel in de laatste 'Bos en Hout Berichten' het Nederlandse bos grote aandacht heeft gekregen, niet in het minst door recente politieke ontwikkelingen, blijft het toch van groot belang om niet te vergeten dat ons land in wel heel sterke mate afhankelijk is van de invoer van hout en houtprodukten. Daarom blijft het zaak om uiterst attent te blijven op de ontwikkeling van de import en tevens op de ontwikkelingen in die landen waaruit wij onze invoer betrekken.

Ieder zinnig mens zal de stelling onderschrijven dat het milieu maximaal beschermd moet worden tegen schadelijke invloed. De redenen waarom en tegen wàt dienen zorgvuldig geanalyseerd te worden, zodat geen heksenjagerij het gevolg is. Vindt een dergelijke zorgvuldige meningsvorming niet plaats, dan wreekt zich dat op de geloofwaardigheid van diegenen die zich voor een in principe goede zaak inspannen.

De Stichting Bos en Hout heeft in de Houtwereld al in een vroeg stadium een voorlopige reactie gegeven op het vorig najaar verschenen Meerjarenplan Bosbouw (MJB) van de regering. Een goede analyse van de consequenties van de beleidsvoornemens voor boseconomie en houtproduktie vergde meer tijd. Die zijn vervat in een brief van de SBH aan de Minister van Landbouw waarvan de hoofdzaken in dit Bos en Hout Bericht zijn vermeld.

Tags

In de dagbladpers is, enige maanden geleden, uitgebreid aandacht besteed aan een interessant initiatief in Noord-Brabant. Daar wil men in kleine bosbezittingen via samen werking van de eigenaren tot een verhoging van de houtproduktie komen, met alle nuttige effekten vandien. In landen als Zweden en Finland maar ook in Noord-Amerika onderkent men al sinds lang de betekenis van de kleine bosbezitter voor de houtproduktie. Wij vroegen de heer Volmuller, Hoofd Bosbouw van de Heidemij, in dit Bos en Hout Bericht iets meer te vertellen over dit initiatief, waar zijn onderneming nauw bij is betrokken.

Wie, op welke wijze ook, met hout heeft te maken, is afhankelijk van bos. Wie meer dan incidenteel van bos afhankelijk is mag best eens aandacht geven aan wat er in en met dat bos gebeurt en wat dat gebeuren - tot zijn schade of tot zijn voordeel - beïnvloedt. Hij mag ook best eens nadenken over de vraag of eenheid dan toch niet macht betekent. Dat geldt voor bos en hout in het algemeen, dat geldt ook voor Nederlands hout en dus voor Nederlands bos.

Tags

Er zijn van die realiteiten waar men rekening mee moet houden. Een daarvan is dat de gemiddelde Nederlander het volste besef heeft van het belang dat het bos voor de recreatie heeft en ook geheel doordrongen is van de grote betekenis die bos heeft als milieu voor plant en dier. De realiteit gebiedt ook te erkennen dat die gemiddelde Nederlander zich nauwelijks bewust is van het bos als houtproducent. En soms verzet hij zich zelfs tegen het kappen van bomen. En dan is er ook nog een derde realiteit waarmee men rekening moet houden. In figuur 1 staat diezelfde gemiddelde Nederlander bij de hoeveelheid hout die hij in zijn leven gebruikt, namelijk 65 m3 massief hout. Een indrukwekkende hoeveelheid. Daarnaast komt nog eens een hoeveelheid hout die hij in de vorm van oud papier consumeert. En het kleine schijfje bovenaan het houtblok geeft aan wat het Nederlandse bos van dat alles hem kan leveren. Ons land verbruikt per jaar in de vorm van houtprodukten ongeveer 12 miljoen m3 rondhout, maar het Nederlandse bos levert nauwelijks 1 miljoen m3.