Publicaties Bosberichten: 1982

Het is merkwaardig, in elk geval opvallend, hoe gemakkelijk mensen enerzijds protesteren tegen het kappen van bomen en anderzijds doorlopend houtprodukten gebruiken zonder zich te realiseren hoe essentieel hout in het leven van de mens is. Men zou een boeiende science-fiction film kunnen maken over wat er in de wereld allemaal mis zou gaan als plotseling alle uit hout vervaardigde produkten uit ons leven zouden verdwijnen. Als we eens een willekeurige greep doen uit wat de mens aan hout in een of andere verwerkingsvorm gebruikt, komen we tot een reeks van zeer uiteenlopende artikelen die in zijn leven vaak dagelijks, soms incidenteel een rol spelen.

Tags

Populier is zowel in produktief als in landschappelijk opzicht een van de belangrijkste boomsoorten in Nederland. Zoals uit figuur 1 blijkt groeit populier veel sneller dan andere belangrijke soorten, bereikt dus veel eerder een bepaalde dikte en hoogte. Dit betekent dat populieren veel eerder

  • verkoopbaar hout leveren en daardoor opbrengsten geven
  • een landschap helpen ontwikkelen
  • voor de recreatie beschikbaar bos vormen
  • een bosmilieu kunnen doen ontstaan

Deze beschouwing over de toekomstige beschikbaarheid van hout is gebaseerd op een drietal overwegingen:

  • Als we over ónze houtvoorziening willen praten, moeten we het hebben over het gebeuren op de wereldhoutmarkt.
  • Niet vrome wensen maar politieke en economische realiteiten bepalen de toekomst van de houtmarkt.
  • Bomen die over 20 à 30 jaar hout moeten leveren moeten voor het overgrote deel nu al staan te groeien.

De Nederlandse houtproduktie bedraagt rond 1 miljoen m3 . Daarmee wordt 65 % van het Nederlandse verbruik van rondhout gedekt maar slechts 8% van ons totale verbruik van hout en houtprodukten. Dit is de reden dat onze houtproduktie nogal eens wordt gebagatelliseerd en als' 'van marginale betekenis" wordt omschreven. Een dergelijke aanduiding gaat helaas nimmer gepaard met een goede analyse van de betekenis van die produktie voor houtbalans, inkomen van het bos en werkgelegenheid.

"Ons land zal grote aandacht moeten besteden aan de houtproduktie. Niet alleen omdat hout schaars is, maar ook omdat de houtproducerende landen hun hout steeds meer zelf gaan verwerken. Daardoor valt of staat onze houtverwerkende industrie en daarmee een groot stuk werkgelegenheid met een grondstoffenvoorziening uit eigen land." Aldus Minister De Koning van Landbouw en Visserij in 1981 tijdens de "Week voor Bos en Natuur" van het Staatsbosbeheer.

Hout is een uiterst belangrijk produkt. Het dient als brandstof en als grondstof voor tal van produkten. Als brandstof is het onmisbaar voor tallozen in de Derde Wereld, als grondstof levert het vele, in het leven van de mens en voor zijn welvaart en ontwikkeling niet meer weg te denken produkten als bouwhout, papier en tal van gebruiksvoorwerpen. Maar hout is des te belangrijker omdat het moeilijk te vervangen is door grondstoffen die even milieu-vriendelijk geproduceerd worden en met even weinig inzet van fossiele energie.

Tags