Projecten Gegevensvoorziening

In het kader van het VVNH-beleidsplan “Wijs met hout” voor de periode 2010-2015 heeft de VVNH Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en eerste helft 2014 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Lees meer...

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006, 2009 en 2012 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2014 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht.

Lees meer...

In het najaar van 2014 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009 en 2012 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Lees meer...

In opdracht van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) brengt Probos in samenwerking met De &D Consult het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012 in beeld.

Lees meer...

Bij de verwerking van rondhout, gezaagd hout en plaatmateriaal door houtzagerijen, timmerfabrieken, meubelmakers en emballagebedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden resthout vrij.

Lees meer...

Verbeteren van de rapportage over sociaal economische indicatoren in de Forest Europe enquête.

Lees meer...

Vanaf september 2012 tot en met september 2013 zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor de 6de Nederlandse Bosinventarisatie (6de NBI). Dat is de opvolger van Meetnet Functievervulling bos (MFV bos) (officieus de 6de Nederlandse bosinventarisatie). Eind 2013 en begin 2014 zijn de gegevens geanalyseerd en in een database en rapport verwerkt

Lees meer...

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent.

Lees meer...

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006 en in 2009 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2012 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht. Gekoppeld aan en, waar mogelijk, ingebed in deze basis marktmeting wil IDH (Initiatief Duurzame Handel) graag weten wat het land van herkomst van het aandeel gecertificeerd en niet gecertificeerd tropisch hout (gezaagd hout en plaatmaterialen) op de Nederlandse markt is.

Lees meer...

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt Probos jaarlijks de Nederlandse houtbalans op. De houtbalans, volgens de PBL specificaties, wordt door PBL gebruikt om het overheidsbeleid te toetsen en de Nederlandse voetafdruk te bepalen.

Lees meer...

De Boswet is grotendeels overgenomen in de nieuwe Natuurwet, maar er is wel een belangrijke verandering aangebracht. Deze verandering heeft betrekking op het feit dat bij de omvorming van bos in het kader van natuurontwikkeling er geen compensatie meer hoeft plaats te vinden.

Lees meer...

De sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) voert sinds 2009 werkzaamheden uit in het kader van het afgesloten Agroconvenant Schoon & Zuinig.

Lees meer...

IDH (the Sustainable Trade Initiative) has asked CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) to develop a tailored market intelligence product in the field of tropical timber. The IDH Tropical Timber program focuses on sustainable forest management.

Lees meer...

CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) provides up-to-date EU market insights. It is a valuable source of intelligence for exporters to prepare and maintain their export marketing activities. CBI has asked Probos to provide a scenario planning regarding the European Timber Regulation.

Lees meer...

Samen met Witteveen+Bos ondersteunt Probos de statistische verwerking van de gegevens uit de tweede Vlaamse bosinventarisatie.

Lees meer...

Door Probos is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op relatief eenvoudige wijze het biomassapotentieel in een gebied kan worden berekend. Daarvoor zijn in de Nederlandse en buitenlandse literatuur groei- en oogstgegevens verzameld.

Lees meer...

Probos coördineert het Nederlandse deel van het Europese project Future Forest Monitoring (FutMon www.futmon.org). FutMon is het vervolg op het Forest Focus Meetnet waaraan Nederland vanaf het begin heeft deelgenomen en wordt gefinancierd vanuit het Life+ programma.

Lees meer...

Het is de vraag of de bossen en andere houtige beplantingen in de EU voldoende hout kunnen leveren om in de toekomstige vraag vanuit de traditionele houtsector en de energiesector te kunnen voorzien.

Lees meer...

Probos beheert in opdracht van het Expertisecentrum LNV de archieven.

Lees meer...

Probos inventariseert voor de VVNH het volume hout dat door haar leden wordt geïmporteerd. De nadruk ligt hierbij op het volume hout dat afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos en dan met name om het hout dat met CoC certificaat wordt geïmporteerd.

Lees meer...