Projecten Beter Bos

In 2010 verloopt de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Om ook de volgende jaren gebruikt te kunnen maken van de gedragscode dienen het Bosschap en de vogelbescherming in 2009 een evaluatie uit te voeren van de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Lees meer...

Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. Cultuurhistorie speelde tot voor kot geen of een ondergeschikte rol. Probos heeft na ongeveer twee jaar onderzoek in  2005 een boek op de markt gebracht over historische boselementen.

Lees meer...

Stichting Probos heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over het voorkomen van schade en overlast door mountainbikers in bos- en natuurterreinen. Een methode om mountainbiken te reguleren is door het aanleggen van mountainbikeroutes.

Lees meer...

Als u besluit om op te snoeien voor kwaliteitshout, dan hoopt u waarschijnlijk dat dit bij de verkoop van het opgesnoeide hout ook leidt tot een hogere prijs. Als u aan kunt tonen hoe en wanneer er is opgesnoeid, dan zal het makkelijker zijn om de gedane investering te gelde te maken. Hiervoor kunt u uw opgesnoeide opstanden laten certificeren.

Lees meer...

In 2008 wordt in Nijmegen het wereldkampioenschap wielrennen voor studenten georganiseerd. De marathon mountainbiken maakt hier onderdeel van uit.

Lees meer...

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Prorail en gemeente Nijmegen hebben in het kader van Natura 2000 een heideherstelplan opgesteld voor de westzijde van het Nederrijkswald. Dit plan voorziet in beheermaatregelen om de kenmerkende flora en fauna van heideterreinen te versterken.

Lees meer...

Nederland heeft talloze archeologische schatten verborgen in de bodem. Deze kunnen worden bedreigd door natuurontwikkelingsprojecten, waarbij de bodem wordt verstoort.

Lees meer...

De forten van de Nieuwe Holladnse Waterlinie kenden in de 19e eeuw uitgebreide beplantingen van hakhout, opgaande bomen en hagen. Deze beplantingen dienden ondermeer ter camouflage van de forten en als barrière tegen aanvallers.

Lees meer...

In het Eperholt bevindt zich langs een deel van de Kamperweg een ondiepe greppel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit een kielspit is waarmee een voormalige perceels- of eigendomsgrens werd gemarkeerd.

Lees meer...

In september 2009 dient de provincie Gelderland het ontwerp beheerplan Natura 2000 (N2000) voor de Veluwe gereed te hebben. In de aanloop naar het voorontwerp beheerplan is Stichting Probos gevraagd de perspectieven voor het bosbeheer op te Veluwe in kaart te brengen.

Lees meer...

Probos heeft veel kennis en ervaring opgedaan met duurzaamheidsaspecten rondom mountainbiken in het algemeen en mountainbikeroutes in het algemeen.

Lees meer...

In dit project worden de historische elementen in het Ketelwald in kaart gebracht en beleefbaar gemaakt.

Lees meer...

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor onze cultuurhistorie, waaronder ons militaire verleden. Ook de Grebbelinie, één van de bekendste verdedigingslinies van Nederland, staat volop in de belangstelling.

Lees meer...

Mountainbiken is al geruime tijd een hot item onder bos- en natuurbeheerders, alhoewel de scherpe kantjes er af lijken te zijn. Er was echter lange tijd onvoldoende kennis over dit onderwerp.

Lees meer...

De houtprijzen lijken wel wekelijks te stijgen, maar niemand weet precies waar dit door veroorzaakt wordt. Hierdoor is ook niet duidelijk of deze hoge prijzen structureel zijn of weer snel zullen dalen.

Lees meer...

De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij voornemens is om de herplantplicht af te schaffen. Hij is namelijk van mening dat andere wetgeving, zoals de Wet op de Ruimelijke Ordening voldoende waarborgen biedt voor de instandhouding van ons bosareaal.

Lees meer...

Tags

Met als uitgangspunt ‘behoud door ontwikkeling’ wordt door een groot aantal partijen aan de toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gewerkt. Hierbij wordt een transformatie van de bestaande structuur niet uit de weg gegaan.

Lees meer...

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw richten veel beheerders hun beheer sterker op de natuurfunctie dan voorheen, waarbij het naast natuurlijkheid vooral gaat om het verhogen van de biodiversiteit, m.a.w. het verbeteren van de leefomgeving van zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen en vogels.

Lees meer...

Probos gaat in samenwerking met Het Geldersch Landschap in de reeks praktijkboeken het derde boek schrijven over het beheer van cultuurhistorische elementen in bos- en natuurterreinen. Eerder zijn al verschenen ‘Hakhout; suggesties voor het beheer’ en ‘De aanleg van geïntegreerde bossen’. Het nieuwe boek zal verschijnen bij drukkerij Waanders.

Lees meer...

Op initiatief van Stichting Shell Research en Stichting Probos is in de periode van januari 2004 tot en met december 2007 een stuurgroep van markt- en kennispartijen actief geweest. De stuurgroep had als doel, het genereren en selecteren van ideeën voor nieuwe bedrijvigheid op het vlak van productie, inzameling, logistiek en voorbewerking van biomassa, alsmede het vroegtijdig inschatten van de effecten daarvan op economie, maatschappij en milieu. Dit zg. BUS-consortium bestond uit vertegenwoordigers van Shell Nederland, Shell Global Solutions, Stichting Shell Research, Stichting Probos, Wageningen Universiteit afdeling bosbouw, WUR-Agrotechnology & Food Innovations, het WUR-Landbouw Economisch Instituut en ECN.

Lees meer...