• Beter bos
  Duurzaam bosbeheer is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een lange termijn visie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties. Probos probeert knelpunten voor duurzaam bosbeheer en kansen voor verbetering in een vroeg stadium te identificeren. Op basis hiervan ontwikkelt Probos nieuwe kennis en innovatieve methoden en producten om knelpunten op te lossen of kansen te benutten. Hierbij kunnen alle onderwerpen aan de orde komen die in de dagelijkse praktijk van het bosbeheer van belang zijn, zowel op ecologisch, economisch als sociaal-cultureel vlak. Naar 'Beter bos' projecten...
 • Duurzame ketens
  Bosbeheer staat niet op zichzelf, maar wordt door talloze actoren en sectoren beïnvloed. Rondom het bos zijn er diverse bosketens die van invloed zijn op het bosbeheer. Aan de voorkant van de keten zijn er de toeleverende partijen, zoals kwekers, machinefabrikanten en loonwerkers. Aan de achterkant van de keten zijn er de afnemers van producten en diensten uit het bos, zoals de houthandel, recreatieondernemers, waterbedrijven en omwonenden. Probos probeert via kennisopbouw en het ontwikkelen van innovatieve technieken en methoden er toe bij te dragen dat de verschillende bosketens via hun handelen bijdragen aan duurzaam bosbeheer. Dit draagt ook bij aan de verduurzaming van de bosketens zelf, waaronder de hout-, plantsoen- en gastvrijheidsketen. Naar 'Duurzame ketens' projecten...
 • Meer bos
  Bossen vervullen vele economische, ecologische en sociale functies en voorzien daarom in een grote maatschappelijke behoefte. Het Nederlandse bosareaal is desondanks zeer beperkt, zeker in de drukbevolkte delen van Nederland. Daarom stimuleert Probos de aanleg van nieuwe bossen door bijvoorbeeld concrete oplossingen te bedenken voor de planologische, financiële en bestuurlijke knelpunten waarmee bosuitbreiding te kampen heeft. Ook probeert Probos de kwaliteit van bebossingsprojecten te vergroten door hiervoor kennis en innovatieve concepten te ontwikkelen en over te dragen aan personen die betrokken zijn bij de aanleg van nieuwe bossen. Naar 'Meer bos' projecten...
 • Het bosbedrijf
  Duurzaam bosbeheer is niet alleen afhankelijk van het praktische bosbeheer. Ook de wijze waarop het bosbedrijf is georganiseerd en gefinancierd is van grote invloed. Vragen die hierbij bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: Hoe financier je het bosbeheer? Hoe ga je om met je personeel, bijvoorbeeld ten aanzien van scholing en ARBO-zaken? Wat doe je aan communicatie en participatie? Hoe ziet je beheerplanning er uit; van lange termijn visie tot jaarplan? Door kennis te ontwikkelen en over te dragen en door innovatieve oplossingen aan te dragen probeert Probos boseigenaren en bosbeheerders te helpen bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering op het gebied van dergelijke onderwerpen. Naar 'Het bosbedrijf' projecten...
 • Goede cijfers
  Betrouwbare statistieken en marktgegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit van beleid, onderzoek en investeringsbeslissingen. Probos verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken en marktgegevens op het gebied van bos en de bosketens, waaronder hout. Hierdoor is veel ervaring en specifiek vakmanschap ontwikkelt. Daarnaast is er een vertrouwensband opgebouwd met bedrijven en organisaties die Aan Probos gegevens verstrekken. Dit stelt Probos niet alleen in staat om veel uiteenlopende vragen over de ontwikkelingen in het bos en de bosketens te beantwoorden, maar ook om een zeer hoge kwaliteit van de gegevens te garanderen. Naar 'Goede cijfers' projecten...
 • Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa
  Probos ziet biomassa als een potentieel belangrijke economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen. Biomassa is een hernieuwbare grondstof en energiebron die wordt gezien als een zeer belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen en -brandstoffen. In de transitie van hernieuwbare energie is er een mix aan nieuwe energiebronnen nodig, zoals zon, wind, geothermie en biomassa. Op de middellange termijn wordt biomassa in toenemende mate van belang voor de vervaardiging van biobased producten. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar biomassa toe. In de visie van Probos is hierbij de basisvoorwaarde dat oogst en benutting van biomassa op een verantwoorde (duurzame) wijze plaatsvinden. Lees meer